ราช กรุ๊ป จับมือ มธ.- NNCL- ALT พัฒนาโครงการ District 9 เขตอุตสาหกรรมดิจิทัลและชุมชนอัจฉริยะ

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประสานกำลังบริษัท นวนคร จำกัด (NNCL) บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (ALT) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสริมทัพด้วย Graduate School of Design มหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด พัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นเมืองอุตสาหกรรรมอัจฉริยะเต็มรูปแบบ โดยบริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการ District 9: เขตอุตสาหกรรมดิจิทัลและชุมชนอัจฉริยะ” ร่วมกับพันธมิตรทั้ง 3 ฝ่าย เมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นการนำร่องพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ที่ได้รับการคัดเลือกจากทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพเหมาะสม กล่าวคือ มีความเป็นชุมชน มีสถาบันการศึกษา ที่พักอาศัย ธุรกิจการค้า และเขตอุตสาหกรรมอยู่โดยรอบ ตลอดจนมีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค โครงการนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจเดิม ทั้ง NNCL และ ALT เพื่อนำความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่ายเข้ามาขับเคลื่อนและผลักดันความสำเร็จ

ในการพัฒนาโครงการ District 9: เขตอุตสาหกรรมดิจิทัลและชุมชนอัจฉริยะ มีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ ผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Graduate School of Design มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นแกนหลักในการออกแบบ วางแผน และวางผังเมือง รวมถึงระบบสาธารณูปโภค ในขณะที่บริษัทฯ จะสนับสนุน องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงาน NNCL สนับสนุนข้อมูลด้านระบบสาธารณูปโภคในเขตอุตสาหกรรมและ พาณิชยกรรม และ ALT สนับสนุนความรู้ด้านนวัตกรรมโทรคมนาคมและโครงข่ายการสื่อสาร โดยคาดว่าต้นแบบจะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2563

ที่มา https://www.ryt9.com/s/prg/3083926

Related links