ครม.อนุมัติหลักการกำหนดมาตรฐานไอเสียรถจยย.ตามยูโร 4 เพื่อแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 2915 – 2561 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5126 (พ.ศ. 2562) ซึ่งกำหนดให้การผลิตรถจักรยานยนต์เฉพาะด้านความปลอดภัย – สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ต้องอยู่ระดับที่ 7 หรือเทียบเท่า Euro 4 ซึ่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามาตรฐานไอเสียจักรยานยนต์ของประเทศไทยอยู่ที่ระดับ 6 หรือเทียบเท่า Euro 3 แต่เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ได้จัดทำประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมจักรยานยนต์เฉพาะด้านความปลอดภัย – สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ปรับมาตรฐานเป็นระดับที่ 7 เทียบเท่า Euro 4 ซึ่งการยกระดับประกาศเป็นกฎกระทรวงเพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรฐานเกิดขึ้นอย่างจริงจัง

“การปรับระดับมาตรฐานจาก Euro 3 เป็น Euro 4 จะสามารถลดปริมาณสารมลพิษ เช่น คาร์บอนด์มอนนอกไซด์ และไฮโดรคาร์บอนด์ในภาพรวมได้ประมาณ 50% ซึ่งคาดว่าร่างกฎกระทรวงฉบับนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตจักรยานยนต์มากนัก เพราะได้มีการประกาศออกมาแจ้งให้ทราบแล้วตั้งแต่ต้นปี ทำให้ผู้ประกอบการมีเวลาปรับตัว อีกทั้งร่างกฎกระทรวงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ใน 60 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว” น.ส.รัชดา กล่าว

ที่มา https://www.ryt9.com/s/iq03/3063555

Related links