พลังงานความเย็นจากแอลเอ็นจี สู่นวัตกรรมผลผลิตพืชเมืองหนาว

พลังงานในการผลิตไฟฟ้าที่สำคัญของไทยก็คือก๊าซธรรมชาติ ที่ส่วนใหญ่ได้มาจากอ่าวไทย และแหล่งก๊าซในประเทศเมียนมา อย่างไรก็ตาม จากความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นประกอบกับแหล่งก๊าซดั่งเดิมที่ลดลง ทำให้ไทยต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ แอลเอ็นจี จากต่างประเทศเข้ามาผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติม

 โดย แอลเอ็นจี ที่นำเข้ามานี้จะถูกขนส่งทางเรือในสถานะของเหลวที่อุณหภูมิ -160 องศาเซลเซียส  ซึ่งจะถูกแปลงสภาพให้กลายเป็นก๊าซโดยแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำทะเล โดยการปล่อยให้ แอลเอ็นจี ไหลผ่านท่อจากด้านล่างขึ้นไปยังด้านบนในขณะที่ท่อน้ำทะเลจะปล่อยน้ำทะเลจากด้านบนลงสู่ด้านล่างทางด้านนอกของท่อ แอลเอ็นจี ซึ่งความร้อนจากน้ำทะเลนี้ จะทำให้ แอลเอ็นจี เปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซโดยไม่มีการสัมผัสกัน

อย่างไรก็ตาม วิธีการเปลี่ยน แลอเอ็นจี เป็นก๊าซธรรมชาติที่กล่าวมาขั้นต้น แม้ว่าจะมีต้นทุนที่ต่ำ แต่ก็เป็นการนำความเย็นที่เกิดขึ้นมาทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์ ดังนั้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มคือ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) จึงได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตนำความเย็นที่เกิดขึ้นมาปลูกพืชเมืองหนาว เพื่อนำสิ่งที่เหลือทิ้งมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะภาคการเกษตร สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจากการปลูกพืชเมืองหนาว และยังเป็นการสร้างฐานความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดระยองต่อไป

ที่มา https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894318?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=business

Related links